چیپ و آی سی - پارسه
چیپ و آی سی

چیپ و آی سی

 تصوير   محصولات   مبلغ+   خريد 
QD-NVS-210S-N-A2  QD-NVS-210S-N-A2  0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
BQ24745  BQ24745  120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6251AH  ISL6251AH  142,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6255HRZ  ISL6255HRZ  142,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6326CRZ  ISL6326CRZ  142,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6520  ISL6520  142,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6520ACB  ISL6520ACB  142,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6537ACRZ  ISL6537ACRZ  142,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6548ACRZ  ISL6548ACRZ  142,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6556  ISL6556  142,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6561CRZ  ISL6561CRZ  142,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6269ACRZ  ISL6269ACRZ  148,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6312CRZ  ISL6312CRZ  148,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6556BCB  ISL6556BCB  148,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6559CR  ISL6559CR  148,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6566CRZ  ISL6566CRZ  148,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
MAX9770E  MAX9770E  148,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6223CA  ISL6223CA  152,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6225CA  ISL6225CA  152,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6227CA  ISL6227CA  152,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شاخه ها