چیپ و آی سی - پارسه
چیپ و آی سی

چیپ و آی سی

 تصوير   محصولات   مبلغ+   خريد 
RTL8324D  RTL8324D  171,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
RTL8651BV  RTL8651BV  171,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
RTM875T-531  RTM875T-531  171,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
RTS5138  RTS5138  171,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
RTS5158  RTS5158  171,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
TPS51100DGQ  TPS51100DGQ  171,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
TPS51116  TPS51116  171,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
VT1211  VT1211  171,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
TPS2214  TPS2214  173,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
TPS2216  TPS2216  173,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
TPS51020  TPS51020  173,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6207CB  ISL6207CB  175,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6209  ISL6209  175,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6215CA  ISL6215CA  175,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6217CV  ISL6217CV  175,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6218CV  ISL6218CV  175,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6219CV  ISL6219CV  175,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ISL6235CA  ISL6235CA  175,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
MAX1504A  MAX1504A  175,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
MAX15092GTL  MAX15092GTL  175,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شاخه ها