چیپ و آی سی - پارسه
چیپ و آی سی

چیپ و آی سی

 تصوير   محصولات   مبلغ+   خريد 
ISL6262CRZ  ISL6262CRZ  47,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
AO4456 MOSFET N-CH 30V 20A 8-SOIC  AO4456 MOSFET N-CH 30V 20A 8-SOIC  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET 4406  Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET 4406  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET AO4704 Alpha & Omega Semiconductor  Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET AO4704 Alpha & Omega Semiconductor  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET AO4932  Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET AO4932  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET FDS6676AS  Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET FDS6676AS  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET PM6986 STMicroelectronics  Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET PM6986 STMicroelectronics  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET Si4228DY  Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET Si4228DY  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dual P-Channel 25 V (D-S) MOSFET AO4407  Dual P-Channel 25 V (D-S) MOSFET AO4407  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
FDD6682/FDU6682 30V N-Channel PowerTrench® MOSFET  FDD6682/FDU6682 30V N-Channel PowerTrench® MOSFET  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
FDD6690A 30V N-Channel PowerTrench® MOSFET  FDD6690A 30V N-Channel PowerTrench® MOSFET  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Si4408DY N-Channel 20-V (D-S) MOSFET  Si4408DY N-Channel 20-V (D-S) MOSFET  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Si4800BDY N-Channel Reduced Q , Fast Switching MOSFET  Si4800BDY N-Channel Reduced Q , Fast Switching MOSFET  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Si4814DY Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET  Si4814DY Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Si4816BDY Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET  Si4816BDY Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Si4825DY P-Channel 30-V (D-S) MOSFET - Vishay  Si4825DY P-Channel 30-V (D-S) MOSFET - Vishay  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Si4835BDY P-Channel 30-V (D-S) MOSFET - Vishay  Si4835BDY P-Channel 30-V (D-S) MOSFET - Vishay  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Si4890DY N-Channel Reduced Q , Fast Switching MOSFET  Si4890DY N-Channel Reduced Q , Fast Switching MOSFET  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Si4914BDY Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET  Si4914BDY Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
CX20583  CX20583  80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شاخه ها