چیپ و آی سی - پارسه
چیپ و آی سی

چیپ و آی سی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
G84-625-A2 2010  G84-625-A2 2010  1,643,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G84-751-A2  G84-751-A2  1,643,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G84-950-A2  G84-950-A2  1,710,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-303-A2  G86-303-A2  1,610,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-603-A2  G86-603-A2  650,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-621-A2  G86-621-A2  871,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-630-A2 nvidia chip BGA new  G86-630-A2 nvidia chip BGA new

G86-630-A2 nvidia chip BGA new

 
700,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-631-A2  G86-631-A2  650,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-631-A2 12+  G86-631-A2 12+  720,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-635-A2 12+  G86-635-A2 12+  830,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-730-A2  G86-730-A2  1,400,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-731-A2  G86-731-A2  1,600,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-731-A2 12+  G86-731-A2 12+  1,950,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-741-A2  G86-741-A2  1,791,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-750-A2  G86-750-A2  1,600,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-751-A2 12+  G86-751-A2 12+  1,800,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
g86-771-a2  g86-771-a2  1,380,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-771-A2 12+  G86-771-A2 12+  2,258,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G86-921-A2  G86-921-A2  1,050,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G92-700-A2  G92-700-A2  1,700,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شاخه ها