چیپ و آی سی - پارسه
چیپ و آی سی

چیپ و آی سی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
Geforce GO6600  Geforce GO6600  764,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Geforce4-460Go  Geforce4-460Go  777,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO6600-N-A4  GF-GO6600-N-A4  764,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7200-B-N-A3  GF-GO7200-B-N-A3  1,451,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7300-B-N-A3  GF-GO7300-B-N-A3  887,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7300-N-A3  GF-GO7300-N-A3  900,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7300T-N-A3 12+  GF-GO7300T-N-A3 12+  1,200,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7400-B-N-A3  GF-GO7400-B-N-A3  1,400,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7400-N-A3  GF-GO7400-N-A3  800,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7400T-B-N-A3  GF-GO7400T-B-N-A3  1,700,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7600-H-N-A2  GF-GO7600-H-N-A2  1,295,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7600-H-N-B1  GF-GO7600-H-N-B1  1,445,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7600-N-A2  GF-GO7600-N-A2  1,139,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7600-SE-N-B1  GF-GO7600-SE-N-B1  1,139,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7600T-H-N-B1  GF-GO7600T-H-N-B1  1,996,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7600T-N-A2  GF-GO7600T-N-A2  1,196,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7700-N-B1  GF-GO7700-N-B1  1,870,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF-GO7900-GSN-A2  GF-GO7900-GSN-A2  1,196,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GF108-300-A1  GF108-300-A1  1,926,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GFORCE4 440GO  GFORCE4 440GO  980,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شاخه ها