چیپ و آی سی - پارسه
چیپ و آی سی

چیپ و آی سی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
G92-720-A2  G92-720-A2  1,959,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G92-740-A2  G92-740-A2  1,428,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G92-751-B1  G92-751-B1  1,600,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G94-650-A1  G94-650-A1  1,627,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G96-259-A1  G96-259-A1  0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G96-259-A1  G96-259-A1  1,461,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G96-300-C1  G96-300-C1  1,196,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G96-309-C1  G96-309-C1  1,245,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G96-630-A1  G96-630-A1  1,229,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G96-630-C1  G96-630-C1  1,229,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G96-635-C1  G96-635-C1  1,229,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G98-605-U2  G98-605-U2  1,229,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G98-630-U2  G98-630-U2  674,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G98-700-U2  G98-700-U2  731,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
G98-730-U2  G98-730-U2  800,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GEFORCE 6610 XL  GEFORCE 6610 XL  764,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Geforce FX 5200 Ultra  Geforce FX 5200 Ultra  731,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GeFORCE FX 5500  GeFORCE FX 5500  764,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
GEFORCE FX 5900 XT  GEFORCE FX 5900 XT  764,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Geforce Fx Go5700-V  Geforce Fx Go5700-V  781,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شاخه ها