چیپ و آی سی - پارسه
چیپ و آی سی

چیپ و آی سی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
218S7EBLA12FG  218S7EBLA12FG  650,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
218S7EBLA12FGS  218S7EBLA12FGS  674,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
420GO  420GO  657,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
AC82G41  AC82G41  627,200 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
AC82G43  AC82G43  627,200 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
AC82G45 SLB84  AC82G45 SLB84  559,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
AC82GL40  AC82GL40  0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
AC82GL40  AC82GL40  592,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
AC82GM45  AC82GM45  667,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
AC82PM45  AC82PM45  667,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
AC82Q45 SLBBA  AC82Q45 SLBBA  674,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
AC82X58  AC82X58  879,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
AF82801IBM  AF82801IBM  0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
AF82801IBM  AF82801IBM  480,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
AF82801IEM  AF82801IEM  657,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ALC201  ALC201  204,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ALC201A  ALC201A  204,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ALC202  ALC202  204,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ALC203  ALC203  204,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ALC250  ALC250  204,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شاخه ها